PAGE TOP
關鍵字:
對應車型:
 • 登錄MyBike
目前搜尋條件:
 • 分類:轉向系統
 • 品牌:ALCAN hands
 • 車型:FORZA (Reflex, NSS250)
  • 全部共 44項商品。 頁次 1/2
  • 每頁顯示
  • 排序方式
  •  

握把套 Φ22用 i Grip

ALCAN hands
商品編號:G10002A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 貫通型
 • 右側内徑:φ24.2 / 左側内徑:φ21.5
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm
SALE 庫存OK

黑色橡膠握把套 Alpha

ALCAN hands
商品編號:G00031A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

黑色橡膠握把套 Gamma

ALCAN hands
商品編號:G00033A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

鋁合金握把套 Diamond

ALCAN hands
商品編號:G00001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm
SALE

Extreme 握把套 RCG-002

ALCAN hands
商品編號:G00010A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:118mm
SALE 庫存OK

握把套 Φ22用 鱷魚皮

ALCAN hands
商品編號:G00048A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:假鱷魚皮鱷魚材質 / 側邊鋁環
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24 / 左側内徑:φ19
 • 握把全長:130mm
 • 握把内長:120mm
SALE

握把套 Φ22用 DRAPE

ALCAN hands
商品編號:G30001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm
SALE

握把套 Φ22用 Skull Fire 握把套

ALCAN hands
商品編號:G00040A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm
SALE

黑色橡膠握把套 Beta

ALCAN hands
商品編號:G00032A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-002

ALCAN hands
商品編號:G00004A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:122mm
SALE

Extreme 握把套 RCG-004

ALCAN hands
商品編號:G00012A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-018

ALCAN hands
商品編號:G00024A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE 庫存OK

鋁合金握把套 (黑 Rail)

ALCAN hands
商品編號:G00002B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm
SALE 庫存OK

鋁合金握把套 Rail

ALCAN hands
商品編號:G00002A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm
SALE

握把套 Φ22用 Derringer

ALCAN hands
商品編號:G20001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:145mm
 • 握把内長:118mm
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 PCG-039B

ALCAN hands
商品編號:G00039B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm
SALE

黑色橡膠握把套 Zeta

ALCAN hands
商品編號:G00036A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

黑色橡膠握把套 Epsilon

ALCAN hands
商品編號:G00035A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

黑色橡膠握把套 Delta

ALCAN hands
商品編號:G00034A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-016

ALCAN hands
商品編號:G00022A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-017

ALCAN hands
商品編號:G00023A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 RCG-001

ALCAN hands
商品編號:G00009A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:126mm
 • 握把内長:118mm
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 PCG-019

ALCAN hands
商品編號:G00025A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-005

ALCAN hands
商品編號:G00007A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

鋁合金握把套 (黑 Diamond)

ALCAN hands
商品編號:G00001B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-003

ALCAN hands
商品編號:G00005A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:117mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-006

ALCAN hands
商品編號:G00008A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:123mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-014

ALCAN hands
商品編號:G00020A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-013

ALCAN hands
商品編號:G00019A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-011

ALCAN hands
商品編號:G00017A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-015

ALCAN hands
商品編號:G00021A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-012

ALCAN hands
商品編號:G00018A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-001

ALCAN hands
商品編號:G00003A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:122mm
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 PCG-038

ALCAN hands
商品編號:G00038A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-037

ALCAN hands
商品編號:G00037A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 RCG-005

ALCAN hands
商品編號:G00026A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm
SALE

Extreme 握把套 PCG-004

ALCAN hands
商品編號:G00006A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:137mm
 • 握把内長:135mm
SALE

油門拉索

ALCAN hands
商品編號:JB126A00
 • 黑色外套
 • [STD外部長度]
 • 風門 : 一個 。 1535mm / B 。 1520mm
SALE

油門拉索

ALCAN hands
商品編號:JB145A00
 • 黑色外套
 • [標准外徑]
 • 風門 : 一個 。 1775mm / B 。 1735mm
SALE

油門拉索

ALCAN hands
商品編號:JB146A00
 • 黑色外套
 • [STD外部長度]
 • 風門 : 一個 。 1775mm / B 。 1735mm
SALE