PAGE TOP
關鍵字:
對應車型:
 • 登錄MyBike
目前搜尋條件:
 • 分類:轉向系統
 • 品牌:ALCAN hands
 • 車型:TS125 HUSTLER
  • 全部共 38項商品。 頁次 1/1
  • 每頁顯示
  • 排序方式
  •  

握把套 Φ22用 i Grip

ALCAN hands
商品編號:G10002A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 貫通型
 • 右側内徑:φ24.2 / 左側内徑:φ21.5
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:KSR-I (All year)
  KS-II (All year)
  KSR-II (All year)
  KSR110 (All year)
SALE 庫存OK

黑色橡膠握把套 Alpha

ALCAN hands
商品編號:G00031A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

黑色橡膠握把套 Gamma

ALCAN hands
商品編號:G00033A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB750 (All Years)
  CB1300SF (All Years)
  CB900F (All Years)
  CB1100 (All Years)
SALE 庫存OK

鋁合金握把套 Diamond

ALCAN hands
商品編號:G00001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm

 • 對應:CB1300SB (All year)
  CB1300SF (All year)
  CB1000SF (All year)
  CB1300ST (All year)
SALE

握把套 Φ22用 Skull Fire 握把套

ALCAN hands
商品編號:G00040A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 RCG-002

ALCAN hands
商品編號:G00010A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:118mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

握把套 Φ22用 鱷魚皮

ALCAN hands
商品編號:G00048A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:假鱷魚皮鱷魚材質 / 側邊鋁環
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24 / 左側内徑:φ19
 • 握把全長:130mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1000SF (All Years)
  CB1300SF (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1300SB (All Years)
SALE

握把套 Φ22用 DRAPE

ALCAN hands
商品編號:G30001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-002

ALCAN hands
商品編號:G00004A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:122mm

 • 對應:CB750 (All year)
  CB750F (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB900F (All year)
SALE

黑色橡膠握把套 Beta

ALCAN hands
商品編號:G00032A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-018

ALCAN hands
商品編號:G00024A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE 庫存OK

鋁合金握把套 (黑 Rail)

ALCAN hands
商品編號:G00002B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm

 • 對應:Z900 (All year)
  ZL1000 (All year)
  KZ900 (All year)
  KZ1300 (All year)
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 RCG-004

ALCAN hands
商品編號:G00012A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

握把套 Φ22用 Derringer

ALCAN hands
商品編號:G20001A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:145mm
 • 握把内長:118mm

 • 對應:FX400R (All year)
  EN400 (All year)
  Z400LTD (All year)
  Z400T (All year)
SALE 庫存OK

鋁合金握把套 Rail

ALCAN hands
商品編號:G00002A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

黑色橡膠握把套 Zeta

ALCAN hands
商品編號:G00036A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-039B

ALCAN hands
商品編號:G00039B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 RCG-001

ALCAN hands
商品編號:G00009A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:126mm
 • 握把内長:118mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 PCG-019

ALCAN hands
商品編號:G00025A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SB (All year)
  CB1300SF (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-016

ALCAN hands
商品編號:G00022A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:Z-II (All Years)
  Z1000J (All Years)
  Z-I (All Years)
  Z1000MKII (All Years)
SALE

黑色橡膠握把套 Epsilon

ALCAN hands
商品編號:G00035A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE 庫存OK

黑色橡膠握把套 Delta

ALCAN hands
商品編號:G00034A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:橡膠
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ24.5 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:120mm
 • 握把内長:116mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-005

ALCAN hands
商品編號:G00007A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

鋁合金握把套 (黑 Diamond)

ALCAN hands
商品編號:G00001B
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:鋁合金壓鑄
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:153mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-006

ALCAN hands
商品編號:G00008A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:123mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-013

ALCAN hands
商品編號:G00019A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:KSR-I (All year)
  KS-II (All year)
  KSR-II (All year)
  KSR110 (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-017

ALCAN hands
商品編號:G00023A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-011

ALCAN hands
商品編號:G00017A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:Z750S (All year)
  Z750LTD (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-014

ALCAN hands
商品編號:G00020A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1100 (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-015

ALCAN hands
商品編號:G00021A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-038

ALCAN hands
商品編號:G00038A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-001

ALCAN hands
商品編號:G00003A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:122mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE 庫存OK

Extreme 握把套 PCG-003

ALCAN hands
商品編號:G00005A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:117mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-004

ALCAN hands
商品編號:G00006A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:137mm
 • 握把内長:135mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-012

ALCAN hands
商品編號:G00018A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:GSX1100S KATANA (All year)
  GSX400E Katana (All year)
  GSX1000S Katana (All year)
  GS650G Katana (All year)
SALE

Extreme 握把套 RCG-005

ALCAN hands
商品編號:G00026A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:131mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All year)
  CB1300SB (All year)
  CB1300ST (All year)
  CB1000SF (All year)
SALE

Extreme 握把套 PCG-039

ALCAN hands
商品編號:G00039A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE

Extreme 握把套 PCG-037

ALCAN hands
商品編號:G00037A
 • 左右一組
 • 對應把手直徑:Φ22.2
 • 材質:樹脂製
 • 非貫通型
 • 右側内徑:φ25 / 左側内徑:φ22
 • 握把全長:134mm
 • 握把内長:120mm

 • 對應:CB1300SF (All Years)
  CB1300SB (All Years)
  CB1300ST (All Years)
  CB1000SF (All Years)
SALE