PAGE TOP

【Neofactory】油温計附機油油箱蓋

    • 評價:
    • O 性能令人激賞
    • O 安裝容易

OK on my 2014 883L

  • 投稿者:海王星人
  • 投稿日期:2015-03-07 00:23:16
This cap is OK on my 2014 883L, and it is easy to install. Recommend.

車友回應

回應評論請先「登入」,並完成「完整註冊」。